Lets Travel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor klanten en partners van Lets Travel


Versie 28.01.2010

Onderstaande algemene voorwaarden van Lets Travel zijn van toepassing tenzij anders overeengekomen.

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen het internetbedrijf Lets Travel enerzijds en haar partner(s) en klant(en) anderzijds.

Artikel 2: Begripsbepaling
2.1. Organisatie Lets Travel: het bedrijf dat thema arrangementen, reizen, accommodaties en vervoer van haar partners promoot op haar website www.letstravel.nl. Lets Travel treedt hierbij op als bemiddelaar/ intermediair.
2.2. Partner: de persoon of het bedrijf waarvoor de organisatie Lets Travel haar diensten en/of producten promoot. De partner is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten. De partner is de uitvoerder, organisator en eindverantwoordelijke van het arrangement of reis.
2.3. Klant: de natuurlijke persoon of bedrijf te wiens behoeve de overeenkomst met de partner wordt aangegaan.

Artikel 3: Overeenkomst met partner(s)
3.1. De partner verleent bij het aangaan van de samenwerking het recht aan Lets Travel, die verklaart dit recht van de partner te aanvaarden, om de producten/ diensten van de partner aan te bieden op www.letstravel.nl, waar de bezoekers vervolgens tot reservering kunnen overgaan.
3.2. De overeenkomst met de partner wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen. Ieder der partijen is tot opzegging bevoegd. De opzegging dient per brief of per e-mail te geschieden. De termijn van opzegging bedraagt een kalender maand.
3.3. Er worden geen kosten berekend aan de partner voor de service van Lets Travel of voor het onderhouden en ontwikkelen van de service.
3.4. De partner is verantwoordelijk voor de informatie welke op de site van Lets Travel worden weergegeven. De partner zal Lets Travel voorzien van digitale beeldmateriaal, teksten etc. welke Lets Travel zal gebruiken voor de vermeldingen. De partner kan de informatie doorgeven via e-mail, per post of telefonisch. De partner behoudt het recht voor een keuze te maken welk materiaal Lets Travel op haar site mag gebruiken. Voor alle afbeeldingen, tekeningen, foto's, teksten en dergelijke, die Lets Travel van de partner gebruikt voor de vermeldingen neemt de partner de volle garantie op zich.
3.5. De partner zal een prijs hanteren voor de vermelding op www.letstravel.nl die gelijk is of lager is aan de prijzen zoals zij die zelf ook hanteert. De partner kan afwijken van de prijs in geval van last-minute. Bij iedere reis en arrangement op de website staan de prijzen (of eventuele verwijzing naar) vermeld.
3.6. Het contactformulier bij de vermeldingen worden, afhankelijk van wat afgesproken is met de partner, rechtstreeks naar het e-mail adres van de partner of naar Lets Travel gestuurd. Afhankelijk van wat afgesproken is zal de partner of Lets Travel het contact verzorgen met de klant.
3.7. Tussen de partner en Lets Travel wordt afgesproken of er op basis van commissie of op basis van een vast promotiebedrag per periode wordt samengewerkt. In de overeenkomst tussen de partner en Lets Travel wordt genoemd of er op basis van commissie of vast promotiebedrag wordt samengewerkt.
3.8. De partner maakt haar (betalings-, leverings en/of algemene-) voorwaarden kenbaar aan de klant.
3.9. Lets Travel draagt er zorg voor, dat elk optreden door haar of namens haar in welk verband ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. Lets Travel zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan de goede naam van de partner in diskrediet kan komen en visa versa.

Artikel 15: Betaling en reserveringen
15.1. Op de reserveringen van de producten zijn de voorwaarden van de partner van toepassing. Voor de betaling ontvangt de klant de betalingsvoorwaarden van de partner. In enkele gevallen worden deze door Lets Travel verstuurd. Zonder betaling van de totale verschuldigde som kan de klant geen rechten laten gelden.
15.2. Voor de betaling van commissies en vaste promotiebedragen verstuurd Lets Travel een factuur aan haar partners. Zonder betaling van de totale verschuldigde som kan de partner geen rechten laten gelden.
15.3. Bij niet tijdige betaling is de partner of klant in verzuim. De verzuimende partij wordt daarop door Lets Travel schriftelijk gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Lets Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
15.4. De partner of klant die niet tijdig aan een geldelijke verplichting aan Lets Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 2% over iedere maand of gedeelte van de maand van de vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 50,00 Euro, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1. Lets Travel is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de partner die is veroorzaakt door de klant of derden. De partner vrijwaart Lets Travel voor en tegen alle aanspraken van klanten en derden terzake van schade die klanten en derden lijden als gevolg van het gebruik van de producten en/of diensten van de partner.
16.2. In geval van overmacht kan de partner of klant nimmer op de verplichtingen van Lets Travel aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Lets Travel wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, juridische procedures, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen.
16.3. Lets Travel is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die is veroorzaakt door de partner of derden. De klant vrijwaart Lets Travel voor en tegen alle aanspraken van partners en derden terzake van schade die partners en derden lijden als gevolg van het gebruik van de producten en/of diensten door de klant.
16.4. Indien Lets Travel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.5. Indien Lets Travel aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Lets Travel te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Lets Travel voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal €500,-.
16.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lets Travel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Lets Travel toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
16.7. Lets Travel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.8. Lets Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade, kwetsing of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het arrangement of de reis.
16.9. De partner is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken voor zover zulks door hem wordt beïnvloed.
16.10. Eventueel foutieve vermelding van prijzen en/of beschrijvingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Lets Travel en maken desbetreffende aanbiedingen ongeldig.

Artikel 17: Annuleringen, mutaties of ‘no show’
17.1. Algemeen geldt: de annuleringsvoorwaarden van de partner zijn van toepassing op de producten en diensten die de klant bij de partner afneemt.
17.2. Indien Lets Travel zelf de organisator of uitvoerder is dan geldt bij annulering van 30, 21, 14, 7 dagen voor aanvang- of arrangementsdatum een betaling van respectievelijk 10, 50, 75, 100% van de som. Om dit risico af te kopen is het afsluiten van een annuleringsverzekering noodzakelijk. Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats van de betaalde som.

Artikel 18: Indien Lets Travel zelf de organisator of uitvoerder is
18.1. Er kan door wat voor oorzaak dan ook worden afgeweken van het vooraf overeengekomen programma. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vindt ruggespraak plaats met de klant. Afwijken van het overeengekomen programma kan in overeenstemming met Lets Travel. Indien de klant zich niet houdt aan afgesproken tijden vervallen alle rechten op restitutie.
18.2. Indien door overmacht, een omstandigheid die wij niet in de hand hebben (o.a. weer, faillissement van derde, beurscrisis, staking, vertraging door file, grensformaliteiten, ziekte chauffeur en/ of gids, ongeval), een excursie of activiteit geen doorgang kan hebben, vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.
18.3. De prijzen en programmaonderdelen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
18.4. Rekening moet gehouden worden met het feit dat niet tijdens elke periode arrangementen/ reizen kunnen worden geboekt, bijvoorbeeld tijdens feest of rouwdagen.

Artikel 19: Verzekeren
19.1. De klant is zelf verantwoordelijk een annulerings- ,reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.
19.2. De partner is zelf verantwoordelijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 20: Klachten
20.1. Indien zich -onverhoopt- klachten voordoen proberen klanten eerst via de uitvoerende organisatie (partner van Lets Travel) een oplossing te vinden. Worden de klachten niet tot tevredenheid opgelost dan dient u zich uiterlijk 14 dagen na het einde van het arrangement of de reis schriftelijk te wenden tot Lets Travel, Postbus 1059 8900 CB Leeuwarden. Een partner kan rechtstreeks een klacht indienen bij Lets Travel.

Artikel 21: Akkoord Voorwaarden
21.1. Door boeking van een arrangement of reis of een samenwerking aan te gaan verklaart u zonder enigerlei voorbehoud akkoord te gaan met deze door Lets Travel opgestelde voorwaarden.
 algemene voorwaarden klant -  algemene voorwaarden partners -  privacy -  disclaimer