Disclaimer

zorgvuldigheid

DisclaimerZorgvuldigheid
Lets Travel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Lets Travel, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.

Voorbehoud
Lets Travel behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt.
Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Lets Travel is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Lets Travel ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis van Lets Travel. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Lets Travel.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en Lets Travel (dan wel tussen Lets Travel en door de bezoeker ingeschakelde derden), is Lets Travel niet aansprakelijk.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lets Travel.
 algemene voorwaarden klant -  algemene voorwaarden partners -  privacy -  disclaimer