Voorwaarden

Algemene voorwaarden Let's Travel

Bij boeking van je reis ga je akkoord met de voorwaarden die door Let’s Travel zijn opgesteld.

Omdat wij het belangrijk vinden dat de voorwaarden gelezen worden voordat een reis wordt geboekt, hebben wij de belangrijkste voorwaarden hieronder in het kort samengevat. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact met ons op.

 • Je boeking kan in sommige gevallen tot 5 weken voor vertrek kosteloos geannuleerd worden. Hierna gelden de standaard annuleringsvoorwaarden. Dit moet dan specifiek in het voorstel staan.
 • Bij boekingen van campers, cruises en specials gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.
 • Voor het maken van wijzigingen kunnen kosten in rekening gebracht worden.
 • Geef essenties en voorkeuren altijd bij de aanvraag of in ieder geval bij boeking aan zodat wij deze waar mogelijk kunnen meenemen in de reservering.
 • Maak klachten altijd tijdens de reis kenbaar zodat wij deze direct kunnen oplossen. Achteraf kunnen we helaas weinig betekenen.
 • Prijzen op de website en in de offertes zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen die door Let’s Travel worden aangeboden aan de reiziger.
 1. Totstandkoming reisovereenkomst
  • De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Let’s Travel. De aanvaarding door de reiziger kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
  • Let’s Travel zal de reiziger een schriftelijke (reserverings)bevestiging van de overeenkomst sturen.
  • Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, blijft, ook na acceptatie door de ander, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
  • Kennelijke vergissingen en (schrijf)fouten door Let’s Travel binden Let’s Travel niet.
  • Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Let’s Travel.
 1. Betaling
  • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een (aan)betaling te worden voldaan, dat 10% van het totaal bedrag bedraagt met een minimum van €500, tenzij in de factuur anders is aangegeven. Let’s Travel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een afwijkend bedrag als aanbetaling in rekening te brengen.
  • Het restant van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bij Let’s Travel verwerkt te zijn.
  • Indien de overeenkomst binnen 5 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
  • Bij niet tijdige betaling van de gefactureerde bedragen is de reiziger direct, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Let’s Travel behoudt zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst te ontbinden waarna alle schade welke hieruit voortvloeit voor rekening van de reiziger zal worden gebracht.
 1. Reissom
  • De gepubliceerde reissom op de website geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • De gepubliceerde reissom in de voorstellen is de totale reissom voor het aangegeven reisgezelschap.
  • De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Let’s Travel bekend was ten tijde van publicatie.
  • Let’s Travel heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en/of toepasselijke wisselkoersen. Let’s Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Let’s Travel de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
  • De reissom is exclusief eventuele resort fees en parkeerkosten die hotels ter plaatse kunnen berekenen. In onze voorstellen proberen wij deze kosten zo duidelijk mogelijk te vermelden zoals ze op het moment van schrijven bekend zijn bij Let’s Travel. Hotels hebben altijd het recht om deze kosten tussentijds te verhogen en/of in te voeren zonder Let’s Travel hierover te informeren, ook na boeking. Aan de eerder gecommuniceerde kosten in de voorstellen kunnen geen rechten ontleend worden. 
 1. Wijzingen door de reiziger
  • De reiziger kan schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
  • Indien Let’s Travel de wijziging accepteert, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingskosten van ten minste €25 per wijziging in rekening te brengen. Eventuele meerkosten van een gewijzigde overeenkomst zijn voor rekening van de reiziger.
  • Let’s Travel zal de reiziger op de hoogte stellen van de wijzigings- en meerkosten alvorens de wijziging wordt doorgezet.
  • Indien de reiziger bepaalde voorkeuren vooraf of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar maakt, dan kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Let’s Travel aan de reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
 1. Annulering door de reiziger
  • Annuleringen kunnen alleen schriftelijk in behandeling genomen worden en dienen door de hoofdboeker ingediend te worden.
  • Voor los geboekte onderdelen als vliegtickets, overig vervoer en andere toeristische diensten kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. De voorwaarden zullen in de boekingsbevestiging vermeld worden.
  • Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende minimale bedragen terzake annuleringskosten aan Let’s Travel te betalen:

Bij een pakketreis:

 1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
 2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
 3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 6. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom plus boekingskosten;
 7. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Niet komen opdagen (een zogenoemde no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek.
 • Voor los geboekte onderdelen als vliegtickets, huurauto’s, accomodaties, excursies en andere toeristische diensten kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. De voorwaarden zullen in de boekingsbevestiging vermeld worden.
 • Bij sommige reizen of onderdelen van reizen – waaronder camperreizen, cruises en sommige actietarieven kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden. De annuleringsvoorwaarden zullen in de boekingsbevestiging vermeld worden.
 1. Wijzigingen door Let’s Travel
  • Let’s Travel heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
  • Let’s Travel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder geldelijke vergoeding, routewijzigingen door te voeren, de reiziger een ander vervoermiddel ter beschikking te stellen dan het type dat deze geboekt heeft, mits in dezelfde categorie of hoger en andere accommodaties te reserveren, mits van een vergelijkbaar niveau of hoger.
  • Geboekte vluchten zijn t.a.t. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en kunnen Let’s Travel niet worden aangerekend.
 1. Opzegging door Let’s Travel
  • Let’s Travel kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Let’s Travel zal de reiziger schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.
  • Let’s Travel zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 1 bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden.
  • Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 3, heeft Let’s Travel het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van Let’s Travel op betaling van de reissom, vermeerderd met kosten.
 1. Aansprakelijkheid
  • Let’s Travel is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig hetgeen Let’s Travel en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen.
  • Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Let’s Travel.
  • Let’s Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de reiziger de gebruiksperiode voortijdig dient te beëindigen in verband met zijn gezondheid of de gezondheid van een der gebruikers.
  • Let’s Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door oorzaken welke niet aan haar zijn toe te rekenen. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, natuurgeweld (waaronder mede begrepen aardbevingen), natuurrampen en onvoorziene sluiting van een gebied of accommodatie.
  • Let’s Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade ontstaan aan zaken of personen, van welke aard dan ook, op de vluchten, van de huurauto en tijdens het verblijf in en het gebruik van accommodaties.
  • De reiziger is zelf verantwoordelijk – ook bij plotselinge wijzigingen van de regels – voor het meenemen van de juiste én geldige reisdocumenten en het tijdig aanvragen daarvan.
  • De reiziger is verplicht voor vertrek een deugdelijke reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
  • Stoelreserveringen vallen niet onder de reisovereenkomst.
 1. Klachten

Een geconstateerde tekortkoming c.q. klacht door de reiziger in de uitvoering van de overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming c.q. klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij Let’s Travel. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de betrokken dienstverlener als Let’s Travel wordt opgelost, dient men de betrokken dienstverlenner op de bestemming om een klachtenformulier te vragen. Dit klachtenformulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de dienstverlener ondertekend. De reiziger dient binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door Let’s Travel georganiseerde reis, schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de tekortkoming c.q. klacht. Dit schrijven moet altijd gepaard gaan met het ondertekende klachtenformulier door de reiziger en de betrokken dienstverlener.

Voedsterwaard 33
6846 ER Arnhem
Nederland

GGTO: 1726
KVK: 65249747
BTW: NL003168583B50

Proceed Booking